BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach
prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje na wniosek zainteresowanych i uprawnionych do tego osób i instytucji w sekretariacie placówki.

Komórka prowadząca: specjalista, dyrektor placówki.
 • Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)
 • Opis: W archiwum przechowywane są dokumenty z poprzednich lat działalności placówki, takie jak np. akta osobowe byłych pracowników, rejestry druków ścisłego zarachowania, rejestry wydanych zaświadczeń, dzienniki zajęć, sprawozdania finansowe, plany finansowe, dowody księgowe, listy płac.
 • Udostępnianie: za pośrednictwem dyrektora placówki lub sekretarz dla osób posiadających interes prawny.

Dzienniki zajęć.
 • Komórka prowadząca: nauczyciele prowadzący koła.
 • Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
 • Opis: Rejestr.
 • Udostępnianie: dzienniki z bieżącego roku udostępnianie są w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub nauczycieli dla osób posiadających interes prawny.

Archiwum Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Komórka prowadząca: Sekretariat MDK nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)
 • Opis: W archiwum znajdują się dokumenty z poprzednich lat działalności placówki, m. in. takie, jak: sprawozdania finansowe, plany finansowe, dowody księgowe, akta osobowe byłych pracowników, rejestry druków ścisłego zarachowania, rejestry wydanych zaświadczeń, dzienniki zajęć.
 • Udostępnianie: Sekretariat placówki - za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki  - dla osób posiadających interes prawny.
Dokumenty księgowe i finansowe.
 • Komórka prowadząca: Księgowość  MDK nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.07.2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z dnia 9.08.2006r.); Ustawa o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 roku.
 • Opis: Placówka prowadzi dokumenty księgowe i finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Udostępnianie: Księgowość placówki - dla osób posiadających interes prawny.

Ewidencja osobowa pracowników.
 • Komórka prowadząca: Sekretariat MDK nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Opis: Ewidencja.
 • Udostępnianie: Sekretariat placówki – dla osób posiadających interes prawny.

Księga inwentarzowa.
 • Komórka prowadząca: Głowna Księgowa MDK nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późn. zm.)
 • Opis: Księga inwentarzowa MDK nr 2 w Tychach.
 • Udostępnianie: Księgowość  – dla osób posiadających interes prawny.

Księga protokołów Rady Pedagogicznej.
 • Komórka prowadząca: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)
 • Opis: Protokoły Rad Pedagogicznych.
 • Udostępnianie: Sekretariat  – za pośrednictwem dyrektora placówki - dla osób posiadających interes prawny.
 
Księga zarządzeń.
 • Komórka prowadząca: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)
 • Opis: Zarządzenia Dyrektora MDK nr 2 w Tychach.
 • Udostępnianie: Sekretariat  – za pośrednictwem dyrektora placówki - dla osób posiadających interes prawny.

Protokoły Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Komórka prowadząca: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).
 • Opis: Dokumentacja awansu zawodowego postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Udostępnianie: Sekretariat  - za pośrednictwem dyrektora - dla osób posiadających interes prawny.

Rejestr wniosków, akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli.
 • Komórka prowadząca:  Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).
 • Opis: Rejestr wniosków, akt i zaświadczeń.
 • Udostępnianie: Sekretariat - za pośrednictwem dyrektora, dla osób posiadających interes prawny.

Rejestr druków ścisłego zarachowania.
 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.)
 • Opis: Rejestr druków ścisłego zarachowania MDK nr 2 w Tychach.
 • Udostępnianie: Sekretariat  - za pośrednictwem dyrektora - dla osób posiadających interes prawny.
 
Rejestr Uchwał i Wniosków Rady Pedagogicznej.
 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. nr 155).
 • Opis: Księga uchwał i wniosków.
 • Udostępnianie: Sekretariat - dla osób posiadających interes prawny.

Ewidencja dzieci.

 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie M.E.N.iS. z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225).
 • Opis: Ewidencja.
 • Udostępnianie: Sekretariat - dla osób posiadających interes prawny.

Ewidencja osobowa pracowników.

 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 286 z późniejszymi zmianami).
 • Opis: Ewidencja.
 • Udostępnianie: Udostępnia się instytucjom, które wykażą interes prawny.

Rejestr zamówień publicznych.
 • Komórka prowadząca:  Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Ustawa - Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 Prawo Zamówień Publicznych.
 • Opis: Rejestr.
 • Udostępnianie: Sekretariat - dla osób posiadających interes prawny.

Rejestr upoważnień.
 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 • Opis: Rejestr upoważnień.
 • Udostępnianie: Sekretariat - dla osób posiadających interes prawny.

Rejestr skarg i wniosków.
 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Art. 254 KPA.
 • Opis: Ewidencja skarg i wniosków.
 • Udostępnianie:Sekretariat - dla osób posiadających interes prawny.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 • Opis: Ewidencja.
 • Udostępnianie: Sekretariat - dla osób posiadających interes prawny.

Rejestr kontroli zewnętrznych.

 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Opis: Wykaz kontroli zawarty jest w książce kontroli i znajduje się w kancelarii placówki.
 • Udostępnianie: Udostępniany do wglądu jest tylko osobom do tego upoważnionym.

Rejestr badań i przeglądów technicznych, budowlanych obiektów i urządzeń placówki.
 • Komórka prowadząca: Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach.
 • Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dziennik Ustaw nr 6 z 2003 r., poz. 69.
 • Opis: Księga obiektu.
 • Udostępnianie: Udostępniany do wglądu jest tylko osobom do tego upoważnionym.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-11-06 14:48:58 Zmiana publikacji mdk2
2 2012-11-03 08:49:49 Zmiana publikacji mdk2
3 2012-10-08 10:11:52 Zmiana publikacji mdk2


stronę wyświetlono 7701 razy Artykuł wyświetlony 7701 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.